Ενωτική Πρωτοβουλία

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ,ΓΕΩΛΟΓΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦ.ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ)


Ιστορικό ίδρυσης

Το Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών είναι ένα νέο σωματείο που δραστηριοποιείται στο χώρο των μισθωτών τεχνικών (μηχανικοί, γεωλόγοι, τεχνολόγοι, σχεδιαστές, τεχνικοί απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης), όλων δηλαδή των τεχνικών που εργάζονται ως υπάλληλοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του '99 στο Πολυτεχνείο με στόχο τη συλλογική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μισθωτών τεχνικών. Με την απόφαση 6791/99 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καταχωρήθηκε στο βιβλίο των σωματείων με αυξ. αριθμό 22863 ειδ. 5204.

Η αναγκαιότητα μιας συλλογικότητας στο χώρο των μισθωτών τεχνικών
του ιδιωτικού τομέα

Η δημιουργία του σωματείου προέκυψε πάνω απ' όλα ως αναγκαιότητα απέναντι στην πολυδιάσπαση που επικρατεί στο χώρο των τεχνικών αλλά και εξαιτίας της μετατόπισης της θέσης και του ρόλου των τεχνικών στην παραγωγή.

Το παραδοσιακό μοντέλο του μηχανικού - ελεύθερου επαγγελματία που επικρατούσε μέχρι και τη δεκαετία του '80 έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να υποχωρεί εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των μικρών και μεγάλων τεχνικών εταιρειών (μελετητικών και κατασκευαστικών) που αλώνουν σήμερα την ντόπια αγορά και εντείνουν τον ανταγωνισμό, ενώ η ανάπτυξη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών άνοιξε νέα πεδία μισθωτής διανοητικής εργασίας στον χώρο των τεχνικών.

Αποτέλεσμα της πρόσφατης αυτής αναδιάρθρωσης στους συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής και υπηρεσιών είναι να επικρατεί σήμερα το εργασιακό μοντέλο του «μισθωτού τεχνικού» έναντι του ελεύθερου επαγγελματία, ένα μοντέλο που, έτσι όπως συναντάται στις περισσότερες των περιπτώσεων, διαφέρει κατά πολύ - προς το χειρότερο - από το «παραδοσιακό» μοντέλο του μισθωτού εργαζόμενου.

Η μεγάλη πλειοψηφία των τεχνικών εργάζονται πια όχι απλά ως μισθωτοί, αλλά ως «μισθωτοί λάστιχο» με τους χειρότερους όρους εργασίας, με διαρκώς περιοριζόμενα δικαιώματα και ελευθερίες, που βιώνουν την εντατικοποίηση, την εξάρθρωση των ωραρίων και των εργασιακών σχέσεων.

Την κατάσταση αυτή τη ζουν τόσο οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όσο - και με πολύ χειρότερους όρους - κι οι εργαζόμενοι με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που αμείβονται κόβοντας ΔΠΥ. Δηλαδή σήμερα μεγάλο μέρος των τεχνικών δεν προσλαμβάνονται επίσημα ως υπάλληλοι στις επιχειρήσεις που εργάζονται, αλλά βαφτίζονται «ελεύθεροι συνεργάτες» και υποχρεώνονται να δουλεύουν με όρους κατά κανόνα χειρότερους απ' ό,τι αν είχαν προσληφθεί σαν μισθωτοί, στερούμενοι πλήθος δικαιωμάτων που προστατεύονται από την εργατική νομοθεσία κι έχουν να κάνουν με ωράρια, άδειες, επιδόματα, αποζημίωση απόλυσης κλπ.

Σήμερα μιλάμε για μια νέα και πολυπληθή κατηγορία εργαζομένων που εκτός του ότι είναι διασπαρμένοι σε εκατοντάδες γραφεία και εργοτάξια και στερούνταν μέχρι σήμερα κάποιας οργανωμένης συλλογικότητας, διασπώνται επιπλέον με κριτήρια το πτυχίο τους (ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ κλπ.), τα πρόσθετα προσόντα τους (γλώσσες, μεταπτυχιακά, σεμινάρια, κλπ.) και ό,τι άλλο μπορεί η εργοδοσία ή το κράτος να ορίσει, προκειμένου να πετύχει τον επιθυμητό βαθμό διαίρεσής τους (κατά το «διαίρει και βασίλευε»).

Στον τεχνητό αυτό κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό, που προωθείται όλο και περισσότερο από τους εργοδότες και το κράτος, έρχεται το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών να απαντήσει με την ενότητα όλων των εργαζόμενων τεχνικών στη βάση των ενιαίων δικαιωμάτων και αναγκών τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους ή το πτυχίο τους, απ' τη στιγμή που υπόκεινται στην ίδια εκμετάλλευση και στην ίδια καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους, στις ίδιες εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, στην ίδια εργασιακή ανασφάλεια, στον ίδιο αυταρχισμό και στο ίδιο ξεζούμισμα του μυαλού και των φυσικών αντοχών τους.

Θεωρούμε πως το τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι δεν μετριέται σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά με τις δυνατότητες της εποχής μας και με τον πήχη των πραγματικών αναγκών μας, για ελεύθερο χρόνο και μισθούς που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή ζωή, για μια διαφορετική σχέση με τη γνώση και την επιστήμη, για έναν άλλο ρόλο στην παραγωγή.

Είναι εμφανής η ανάγκη για ένα σωματείο πλατύ και μαζικό, που θα συσπειρώνει εργαζόμενους τεχνικούς κυρίως από επιχειρήσεις όπου απουσιάζει το πρωτοβάθμιο σωματείο, είτε λόγω ιδιαίτερων και δυσμενών συνθηκών (εταιρείες νέων τεχνολογιών που συγκεντρώνουν νέες ηλικίες εργαζομένων) είτε λόγω του μικρού αριθμού των απασχολουμένων (μικρά τεχνικά γραφεία). Αλλά ταυτόχρονα, σωματείο ανεξάρτητο από κυβερνητικές/εργοδοτικές προσταγές, που θα μάχεται μέχρι τέλους για τα συμφέροντα των εργαζομένων και θα αποφασίζει από τα κάτω με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας.

Πιστεύουμε πως αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί μέσα από ένα σωματείο αποκλειστικά Μισθωτών Τεχνικών, που θα καλύπτει όλους όσους στην πράξη εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και τους άνεργους τεχνικούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εργάζονται στην έρευνα.

[ Top ]